Ασφάλιση Ζωής

Κάλυψη σε περίπτωση απώλειας ζωής, μερικής ή ολικής ανικανότητας.

Κάθε οικογένεια έχει το δικό της τρόπο ζωής, τις δικές της υποχρεώσεις, τις δικές της ανελαστικές δαπάνες. Η πρόωρη απώλεια της ζωής μπορεί να έχει εξαιρετικά δυσάρεστες συνέπειες για την ποιότητα ζωής μίας οικογένειας, η οποία για να καλύψει τις ανάγκες της μπορεί να χρειαστεί να αλλάξει ριζικά τον τρόπο διαβίωσής της. Οι προτεραιότητες μιας οικογένειας εξαρτώνται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει η καθεμία. Παρακάτω, αναφέρονται ενδεικτικά κάποιες ανάγκες που χρειάζεται να αντιμετωπιστούν σε περίπτωση πρόωρης απώλειας ζωής:

 • Προσωπικές και οικογενειακές ανάγκες.
 • Τρέχοντα έξοδα.
 • Κάλυψη τελευταίων εξόδων.
 • Αποπληρωμή στεγαστικών δανείων.
 • Πληρωμή πιστωτικών καρτών και καταναλωτικών δανείων.
 • Πληρωμή φόρων κληρονομιάς.
 • Υποχρεώσεις προς τρίτους.
 • Χρηματοδότηση μελλοντικών σπουδών για τα παιδιά.

Παράδειγμα ανάλυσης αναγκών πρότασης και ασφαλίστρου για ένα συγκεκριμένο profile οικογενείας.
 1. Έτη οικονομικής στήριξης οικογένειας: 15 χρόνια
 2. Δαπάνες:
  • Ετήσια έξοδα διαβίωσης της οικογένειας (π.Χ. Ενοίκιο, λογαριασμοί, τρόφιμα, ένδυση, μετακίνηση, διασκέδαση κτλ.) 8.000€
  • Υπόλοιπα δανείων (στεγαστικών, καταναλωτικών, πιστωτικών καρτών κτλ.) 7.000€
  • Κεφάλαιο για τα παιδιά (σπουδές, επαγγελματική αποκατάσταση κτλ.) 6.000€
  • Διάφορα 2.000€
 3. Διαθέσιμα κεφάλαια:
  • Ετήσια εισοδήματα οικογένειας (μισθός συζύγου, σύνταξη χηρείας, ενοίκια κ.Λπ.) 25.000€
  • Σύνολο καταθέσεων & επενδύσεων 5.000€
  • Υπάρχουσα ασφάλεια ζωής (κεφάλαιο) 0€
  • Διάφορα 0€

Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία, το ενδεικτικό κεφάλαιο ασφάλειας ζωής που χρειάζεται ανέρχεται στα 135.000€, και το ετήσιο ασφάλιστρο για αυτό το κεφάλαιο ανέρχεται στα 10€/μήνα!


Είμαστε στην διάθεση σας για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις.
Επικοινωνήστε μαζί μας
Loading...